Contact

Amy (Zhu Lian Feng)
Telephone: 0086-13878376755 / 15295922216

Address: Long Yan Men Village, Yangshuo, GuiLin, Guangxi, China
E-mail:  yangshuolianfengamy (at) aliyun.com
WeChat: Linfengamy